munkatarsak

A főiskola

Az Eszterházy Károly Főiskola az 1948-ban alapított állami pedagógiai főiskola szellemi örökségét ápoló, valamint a két és fél évszázados egri felsőoktatás hagyományaihoz kötődő, ugyanakkor a jövő felé nyitott, minőségi munkát végző intézmény. Az elmúlt 5 évtizedben több mint 300 ezer főiskolai végzettségű szakembert adott a magyar társadalomnak és közoktatásnak. A közel 10000 hallgatóval és 650 dolgozóval működő intézmény a XXI. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelően alakítja oktatási rendszerét, képzési kínálata rendkívül sokrétű.A főiskola az oktatási szolgáltatások minőségének emelésével, a hallgatói igényekre figyelő átjárható, választási lehetőséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével - a Bologna-folyamatnak megfelelően az Európai Felsőoktatási Térséghez csatlakozva - az EU tagságból adódó és a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó értékes diplomákat ad ki.A képzés négy karon, közel 30 alapszakokon (BA/BSc) folyik - a bölcsészettudományok, a gazdaság- és társadalomtudományok, a természettudományok, a sporttudományok és a művészetek terén - nappali, részidős, valamint távoktatásos formában. Hallgatóink számára kínálunk továbbá felsőfokú szakképzéseket, számos szakirányú továbbképzést, és terveink szerint a közel jövőben a mesterszintű tanárképzés (MA) is beindul intézményünkben.A főiskola kiemelkedően jó szolgáltatást nyújt az idegen nyelvek tanulásához, 2 akkreditált állami nyelvvizsgahellyel áll a nyelvvizsgázni szándékozók rendelkezésére. Főiskolánk olyan intézmény kialakításán dolgozik, amely hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó diplomákat ad ki, mindamellett szellemi, tudományos és kulturális centrum szerepét tovább növeli a városban és az észak-magyarországi régióban.tek ­után többirányú szakosodásra ad lehetőséget. A többciklusú rendszer előnye, hogy bizonyos szakirányú alapképzés után ­nem csak az adott szakterülethez tartozó mesteri szint elvég­zését engedi meg. Azaz pl. humán alapképzettségűeknek is lehetőségük van a közgazdaságtudomány valamely szakterü­letén elvégezni a mesterképzést, ha megfelelnek a felvételi követelményeknek.A mesterképzésnek két lehetséges folyta­tása két kimenete van: a munkaerőpiac és a továbbtanulás. ­A harmadik, három éves ciklus a doktori képzés (PhD, illetve DLA-fokozat), amely a tudományos fokozat megszerzésére ­készít fel.

Csatlakozás a Bologna-folyamathoz

Többciklusú képzési rendszer a Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja. E folyamat eredmé­nyeképpen a Bolognai Nyilatkozatot aláíró országok felsőoktatási rendszerei egy nagy európai rendszer, az Európai Felsőoktatási Térség részeivé válnak (2010-ig).A tagországok felsőoktatási rendszerei közötti átjárhatóság, a képzési programok közötti szabadabb mozgás csak néhány a többciklusú képzés előnyei közül. Az egységessé váló Európában egyre többen készülnek külföldi továbbtanulásra, munkavállalásra. Emiatt szükség van egy olyan egységes rendszerre, amelyben mindenki tudja, hogy az adott oklevél és a végzettség mire jogosít.

Mit jelent a többciklusú rendszer?

Az egységes Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozást szolgáló többciklusú képzés (alap-, mester és doktori képzés) több választási lehetőséget teremt, ezzel több időt hagyva a hallgatóknak tanulmányaik során képességeik felis­merésére.Az első képzési szint az alapképzés (Bachelor, BA) mely 6-8 féléves. Fő célja, hogy lehetővé tegye a munkaerő­piacon való elhelyezkedést biztosító diploma megszerzését, ­ezért az alapképzés során a gyakorlati képzés kap nagyobb hangsúlyt. Ugyanakkor megfelelő elméleti alapozást nyújt a tanulmányok folytatásához mesterképzési ciklusban.A máso­dik, az alapképzésre épülő ciklus a mesterképzés („Master" fokozat) általában 2-4 féléves, mely specializáltabb végzettsé­get ad, nagyobb elméleti hangsúllyal. A mesterképzés az ­előző, alapképzésben elsajátított ismeretek után többirányú szakosodásra ad lehetőséget. A többciklusú rendszer előnye, ­hogy bizonyos szakirányú alapképzés után nem csak az adott szakterülethez tartozó mesteri szint elvégzését engedi meg. ­Azaz pl. humán alapképzettségűeknek is lehetőségük van a közgazdaságtudomány valamely szakterületén elvégezni a mesterképzést, ha megfelelnek a felvételi követelmények­nek.A mesterképzésnek két lehetséges folytatása két kimene­te van: a munkaerőpiac és a továbbtanulás. A harmadik, ­három éves ciklus a doktori képzés (PhD, illetve DLA-foko­zat), amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel.

English